JUDr. Roman Fogta

JUDr. Roman Fogta
súdny exekútor
Exekútorský úrad Bratislava
Syslia 29
821 05 Bratislava

JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, vykonáva činnosť súdneho exekútora na základe vymenovania Ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, a to od roku 2010.

Exekútorský úrad vykonáva exekúciu všetkými dostupnými spôsobmi vykonania exekúcie, vrátane predaja hnuteľných vecí a predaja nehnuteľností, avšak vždy striktne v súlade so zákonom.

Činnosť súdneho exekútora podlieha kontrole zo strany Slovenskej komory exekútorov. Za uplynulých 10 rokov bolo na osobu súdneho exekútora podaných viac ako 100 sťažností. VŠETKY sťažnosti boli vyhodnotené ako nedôvodné. Dôvodom podávania sťažností bola takmer vždy neznalosť Exekučného poriadku zo strany povinných a nie porušenie povinnosti na strane exekútora alebo jeho zamestnanca.

Činnosť exekútorského úradu je ďalej pravidelne kontrolovaná samotným Ministerstvom spravodlivosti SR. Od roku 2010 dodnes bol na exekútorskom úrade opakovane vykonávaný štátny dohľad, pričom naposledy bol vykonaný v máji 2018, vrátane fyzickej kontroly exekučných spisov, s tým, že neboli zistené žiadne závady.

Od 1.4.2017 (účinnosť novely Exekučného poriadku) sú exekučné konania vedené striktnejšie a v užšej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. Okrem predvádzania povinných prostredníctvom príslušníkov Polície SR sú vo všetkých prípadoch, kde je to dôvodné, podané trestné oznámenia na povinné subjekty, pričom doteraz išlo najmä o nasledujúce trestné činy:

– trestný čin ohovárania, resp. trestný čin krivého obvinenia  (za nepravdivé a nedôvodné podania na moju osobu)
–  trestný čin nebezpečného vyhrážania (za vyhrážky smerujúce voči mojej osobe alebo mojim zamestnancom)
– trestný čin poškodzovania veriteľa (za nezákonné prevody majetku pred alebo počas exekúcie, za úmyselné marenie zrážok zo mzdy v podobe fiktívnej práce “na dohodu”, práce “načierno”, ako aj za používanie účtu inej osoby povinným na zasielanie mzdy v úmysle vyhnúť sa exekúcii z účtu v banke)
– trestný čin marenia exekučného konania (za neposkytnutie súčinnosti pri exekúcii, za oznámenie nepravdivých údajov exekútorovi, za nevydanie veci, ktorá podlieha exekúcii)
– trestný čin útoku na verejného činiteľa

Tieto informácie uvádzam najmä z dôvodu, aby si tí povinní, teda tí dlžníci, ktorí pri svojom správaní postrádajú elementárnu slušnosť a konajú v rozpore so zákonom, uvedomili, že:

– úkony, ktorými dlžník marí uspokojenie veriteľa alebo samotné exekučné konanie, sú trestné
– v právnom štáte majú obyvatelia nielen práva, ale aj povinnosti
– exekúcia je prenesený výkon štátnej moci v podobe núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí
– súdny exekútor je verejným činiteľom, rovnako ako sudca, prokurátor alebo príslušník polície
– exekútor nevymáha pohľadávku oprávneného pre seba, ale pre oprávnený subjekt
– exekútor na rozdiel od rôznych inkasných agentúr koná striktne v súlade s Exekučným poriadkom, pričom jeho činnosť je kontrolovaná exekučným súdom, Slovenskou komorou exekútorov a Ministerstvom spravodlivosti SR
– exekútor je Ministerstvom spravodlivosti poverená osoba, ktorá vykonáva prenesený výkon štátnej moci a nie inkasná agentúra
– exekučné konanie prebieha primárne písomne, nie však mailom, ani telefonicky

JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor